Oor Eksegese en Metodes: Die Reëls van die Spel

1 De Villiers: Oor Eksegese OTE 19/3 (2006), Oor Eksegese en Metodes: Die Reëls van die Spel Gerda de Villiers (UP) ABSTRACT This article examine...
Author:  Evan Garrison

1 downloads 33 Views 150KB Size

Recommend Documents

1 Oor die Estetika van Kos en die Kookkuns 1 Ernst Wolff Departement Filosofie, Universiteit van Pretoria, Pretoria, 0002 Abstract: On the aesthetics ...

1 Oor die bestaan van God en oor niksheid Kobus Labuschagne Tydelik-deeltydse doseot Departemeot Kerkgeskiedenis (Md A) Universiteit van Pretoria Abst...

1 82 HOOFSTUK 4 METODES EN PROSEDURE VAN DIE ONDERSOEK 4.1 INLEIDING Tans bestaan daar in die Republiek van Suid-Afrika geen sil= labus in Liggaamlike...

1 698 Die semiosis van die (on)natuurlike en die (ab)normale: Oor verwondering en onttowering in die kognitiefsemantiese definiëring van die kate...

1 1 Herkenning en erkenning van strafgerig oor die Geloftevolk Deur Jurgens van Zyl 10 Oktober 2015 Voorwoord Vriende ek wil dit vandag noem dat ek ba...

1 ids Praktyk Publikasiegereed? Oor die aanbiedingswyse, keuringsprosedure en teksversorging van navorsingsartikels 1 Mariana Venter Buro vir Wetenska...

1 Projeksie en die toepassing van die projeksiebeginsel 1. Inleiding Reeds sedert die oudste bekende beskawings word mense se gedrag binne die grense ...

1 Stellenbosch Theological Journal 2015, Vol 1, No 1, DOI: Online ISSN Print ISSN Pieter de Waal Neethling Trust Die Kerkbode en die viering van Gel...

1 Sekularísasíe en die roepíng van die kerk P.J. de Bruyn Dept. Ekklesiologie en Dogmatologie Potchefstroomse Universiteit vir CH...

1 DIE DIGTER IN EN VAN DIE ECLOGAEl J. Swanepoel, PU vir CHO INLEIDING Die vraag oor wat die poesie te doen het met die geskiedenis, oor hoe die verho...